Home  >  Ontketen de spirit  >  Innerlijk kennissysteem

©, Disclamer & Privacy

Ragility

-- Het innerlijk kennissysteem van de mens (intelligentie) --

Intelligentie is het vermogen om kennis en skills te verwerven en toe te passen. Ook kan het worden beschreven als: het vermogen tot effectieve en efficiënte actie. Het bestaat uit denk- en waarneemprocessen. Gemakshalve noemen we het daarom ook wel het innerlijk kennissysteem. Wij richten ons op het verder ontwikkelen, verbeteren en gericht gebruiken van de deze processen, ofwel op Innerlijk Kennis Management. Het geeft o.a. een betere toegang tot en gebruik van bewuste en onbewuste kennis / denkprocessen.

  Intelligentie is een paraplu begrip. Het omvat veel meer dan datgene waar het bekende IQ betrekking op heeft. Zo omvat het o.a. verstand, emotie, intuïtie, intentie, attentie, waarnemen (w.o. voelen). Gezamenlijk geven deze de mens unieke mogelijkheden, zoals:
 • inspelen op en aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • werken met onzekere informatie
 • beïnvloeden van zijn omgeving en vormgeven aan zijn omgeving
 • waarnemen en positief beïnvloeden van zijn eigen lichaam, emoties en gedachten
 • managen van de eigen gezondheid
 • managen van de eigen innerlijke energie
 • managen van de eigen gedachten

If you don’t use it you lose it

Alom wordt aangenomen dat de hersenen net als de andere lichaamsfuncties op oudere leeftijd in de loop van de jaren achteruit gaan. Minder bekend is echter dat ouderdom bij hersenen niet bestaat. Wel laat de historie zien dat de functies die de mens niet gebruikt, vroeger of later wegkwijnen. ‘‘If you don’t use it you lose it’’. Ook de innerlijke energie speelt een belangrijke rol bij de mate van verdere ontwikkeling van de hersenen. Zo heeft stress een nadelige invloed op de verdere ontwikkeling van de hersenen.

Onderbelichte kennis- en waarneemprocessen

De locatie van de intelligentie in het menselijk lichaam is niet beperkt tot de hersenen in het hoofd. Het is verspreid over het hele lichaam. Wel is het zwaartepunt in het hoofd. Veelal wordt gemakshalve gepraat over de linker en rechter hersenhelft

Linker hersenhelft

In de huidige Westerse wereld ligt het accent op het analytische (lineaire) denken en het objectieve waarnemen. Zo gebruik je slechts een deel van je hersenen. Dit wordt vaak geassocieerd met de linker hersenhelft (LH). Het is een reductionistische manier van denken. Hierbij wordt een geheel, de werkelijkheid, omgezet in een kunstmatige veelheid van onderdelen en relaties tussen de onderdelen. Vervolgens wordt daar mee geredeneerd. Het staat ook wel bekend als het ‘‘whole to parts’’ denken. Dit denken is niet in staat om van de onderdelen (het kunstmatige) terug te gaan naar het geheel (de werkelijkheid). Bovendien wordt de LH verre van optimaal gebruikt. De reden is dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan de condities waaronder de LH optimaal werkt.

Rechter hersenhelft

  De rechter hersenhelft (RH) wordt vaak weinig bewust gebruikt. Geheel nieuwe mogelijkheden komen binnen handbereik als ook de RH bewust wordt gebruikt. Daarbij kunnen we denken aan het holistisch intuïtieve denken. Dit denken is in staat om weer het geheel in de afzonderlijke onderdelen tevoorschijn te brengen en zicht te krijgen op de eigenschappen die daarbij horen. Het staat ook wel bekend als het ‘‘parts to whole denken’’. Het is het vermogen om ideeën voort te brengen. Bij deze denkvormen speelt het gebruik van gevoelens veelal een belangrijke rol. Voorbeelden van holistisch intuïtief denken zijn:
 • vormdenken (w.o. pattern recognition)
 • werken met levende organische gedachtenpatronen
 • emergent thinking
 • creëren

Andere onderbelichte kennis- en waarneemprocessen

  Daarnaast kan belangrijke winst worden behaald als aandacht wordt besteed aan onderbelichte kennis- en waarneem-processen, zoals:
 • Het kwalitatieve waarnemen en dan met name met de intern gerichte zintuigen, zoals het waarnemen en gebruiken van gevoelens. Daarbij kun je o.a. denken aan emoties en feelings als bron van kennis.
 • De invloed van de operationele condities, zoals: wat zijn de optimale energetische condities voor een bepaalde taak en hoe daar te komen. Daarbij kunnen we o.a. denken aan de eigen fysieke, emotionele en mentale toestand en aan ongecontroleerde denkprocessen (zoals malende gedachten) die belemmerend kunnen werken.
 • Beliefs, normen & waarden, en persoonlijk levensdoel.
 • Het bewust combineren van LH en RH processen.